Walne Zebranie Członków 2023

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zebranie Członków Stowarzyszenia Aikido Shin Dojo

Zarząd Stowarzyszenia Aikido Shin Dojo, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000852121 ("Stowarzyszenie"), działając na podstawie § 27 ust. 3 statutu zwołuje Walne Zebranie Członków ("WZC"), które odbędzie się dnia 4 grudnia 2023 r. o godzinie 18:30 w sali 101 na parterze obiektu Wydziału Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przy ul. Piątkowskiej 94 w Poznaniu.

Porządek obrad: 

  1. Otwarcie obrad Walnego Zebrania Członków (WZC). 
  2. Wybór przewodniczącego. 
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZC oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 
  4. Przyjęcie porządku obrad. 
  5. Zmiany w statucie. 
  6. Przyjęcie i zatwierdzenie nowych Członków.
  7. Podsumowanie roku 2023 i plany na 2024.  
  8. Zamknięcie obrad WZC.

Kontakt

Kontakt ze Stowarzyszeniem: